red-cp-background

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

CẬP NHẬT LẦN CUỐI: 11/2022

Colgate-Palmolive Company tôn trọng quyền riêng tư và coi trọng mối quan hệ chúng tôi có với bạn.  Do đó, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và chúng tôi muốn bạn biết được cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của bạn.  Chính sách Bảo mật này mô tả các thực hành của chúng tôi liên quan đến dữ liệu của bạn (như được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi thu thập theo các cách sau:

●        Trên các Trang Web do chúng tôi điều hành, từ những dữ liệu bạn sử dụng khi truy cập Chính sách Bảo mật này (“Các Trang Web”) của chúng tôi,

●        Thông qua các ứng dụng phần mềm do chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng hoặc thông qua máy tính và các thiết bị di động (“Các Ứng Dụng”) của chúng tôi,

●        Trên các Trang Truyền thông Xã hội và các ứng dụng liên kết với Chính sách Bảo mật này (gọi chung là “Các Trang Truyền thông Xã hội”) của chúng tôi,

●        Từ các email định dạng HTML mà chúng tôi gửi cho bạn liên kết đến Chính sách Bảo mật này, và

●        Trong các tương tác ngoại tuyến của bạn với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này cũng mô tả các thực hành của chúng tôi liên quan đến dữ liệu mà chúng tôi thu thập về các chuyên gia như chuyên gia nha khoa và thú y, sinh viên và chuyên gia chăm sóc sức khỏe (“Chuyên gia”) để cung cấp cho họ các dịch vụ chuyên nghiệp (“Dịch vụ Chuyên gia”).

Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi đề cập tới các Trang Web, Ứng dụng, Trang Truyền thông Xã hội, thông báo email, các hoạt động ngoại tuyến và Dịch vụ Chuyên gia của chúng tôi một cách chung là các “Dịch vụ”.

Để biết thông tin về Connected Toothbrush của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách Bảo mật Connected Toothbrush của chúng tôi.


DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân” là dữ liệu nhận dạng bạn như là một cá nhân hoặc liên quan tới thông tin có thể nhận dạng một cá nhân.

Dữ liệu cá nhân bao gồm:

●        Tên

●        Địa chỉ thư tín (bao gồm địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng)

●        Số điện thoại

●        Địa chỉ email

●        Số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

●        Ảnh hồ sơ hoặc ảnh khác của quý vị

●        ID tài khoản truyền thông xã hội

●        Thông tin về các Biến cố Bất lợi về bạn

●        Các thông tin khác như tuổi, quốc gia hoặc tên vật nuôi của bạn khi thông tin đó liên kết tới bạn

●        Sở thích của bạn (chẳng hạn như các chủ đề mà bạn yêu cầu dữ liệu hoặc cho thấy sự quan tâm)

Thu thập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân theo nhiều cách khác nhau, bao gồm: 

●        Thông qua các Dịch vụ

−         Ví dụ: chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân thông qua các Dịch vụ, khi bạn đăng ký nhận bản tin, đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ hoặc mua hàng.

●        Ngoại tuyến

−         Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân khi bạn ngoại tuyến, ví dụ:

o    Khi bạn đặt hàng qua điện thoại, hãy liên hệ với Bộ phận Phụ trách Khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác;

o    Khi bạn ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại hội chợ hoặc ghé thăm các cơ sở của chúng tôi;

o    Khi bạn tham gia vào các chương trình hoặc hoạt động của chúng tôi hoặc cung cấp dữ liệu tại các sự kiện trong ngành;

o    Khi bạn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc quảng bá ngoại tuyến;

o    Khi bạn hoặc người nào đó thay mặt bạn báo cáo một sự kiện bất lợi liên quan đến một trong các sản phẩm của chúng tôi.

●        Từ các Nguồn Khác

−         Chúng tôi nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn khác, ví dụ:

o    Cơ sở dữ liệu và nguồn có sẵn công khai;

o    Các công ty cung cấp dữ liệu;

o    Các đối tác tiếp thị chung;

o    Bên thứ ba báo cáo các biến cố bất lợi liên quan đến sản phẩm cho chúng tôi.

−         Nếu bạn kết nối tài khoản truyền thông xã hội của mình với bất kỳ tài khoản nào do chúng tôi cung cấp, bạn sẽ chia sẻ một số Dữ liệu Cá nhân từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ảnh, danh sách liên hệ truyền thông xã hội và bất kỳ dữ liệu nào khác có thể (hoặc bạn cho phép) được truy cập với chúng tôi khi bạn kết nối tài khoản truyền thông xã hội của mình với bất kỳ tài khoản nào do chúng tôi cung cấp.

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần thu thập Dữ liệu Cá nhân để cung cấp các Dịch vụ được yêu cầu cho bạn.  Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ.  Nếu bạn tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến những người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến các Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích kinh doanh hợp pháp khi chúng tôi tương tác với khách hàng, công chúng, chuyên gia và khách hàng của chúng tôi.

Tương tác với Khách hàng và Công chúng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân khi tương tác với Khách hàng và Công chúng cho các mục đích sau, bao gồm:

●        Cung cấp Dịch vụ và thực hiện yêu cầu của bạn.

−         Để cung cấp các Dịch vụ cho bạn, chẳng hạn như sắp xếp quyền truy cập vào tài khoản bạn đã thiết lập với chúng tôi.

−         Để trả lời các yêu cầu của bạn và thực hiện yêu cầu của bạn, khi bạn liên hệ với chúng tôi qua một trong các mẫu liên hệ trực tuyến của chúng tôi, qua điện thoại hoặc bằng cách khác, chẳng hạn như khi bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi, đề xuất, lời khen hoặc khiếu nại.

o    Trong phạm vi bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân, ví dụ về làn da hoặc sức khỏe răng miệng của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó phù hợp với thông báo chúng tôi cung cấp cho bạn vào thời điểm đó và với sự đồng ý của bạn.

−         Để gửi thông tin quản trị cho bạn, chẳng hạn như thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

−         Để cho phép bạn gửi tin nhắn cho người khác, thông qua các giới thiệu hoặc các tính năng "gửi cho bạn bè".

−         Để tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng chia sẻ xã hội, nếu bạn chọn sử dụng chức năng đó.

−         Để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng.

●        Cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của chúng tôi và/hoặc các tài liệu tiếp thị khác.

−         Để gửi cho bạn các email liên quan đến tiếp thị, với thông tin về các dịch vụ, sản phẩm và các tin tức khác về chúng tôi.

●        Phân tích Dữ liệu Cá nhân để báo cáo kinh doanh và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa.

−         Để phân tích hoặc dự đoán các tùy chọn của bạn nhằm chuẩn bị các báo cáo xu hướng tổng hợp về cách sử dụng nội dung kỹ thuật số của chúng tôi.

−         Để hiểu rõ hơn về bạn, nhờ đó chúng tôi có thể cá nhân hóa các tương tác của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn thông tin và/hoặc ưu đãi phù hợp với sở thích của bạn.

−         Để hiểu rõ hơn về sở thích của bạn, nhờ đó chúng tôi có thể cung cấp nội dung qua Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng sẽ có liên quan và thú vị đối với bạn.

●        Cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các chương trình khuyến mãi khác.

−         Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác. 

−         Một số chương trình khuyến mãi này có các quy tắc bổ sung về thông tin liên quan tới cách chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

●        Cho phép bạn tham gia vào chương trình Colgate Bright Smiles, Bright Futures®.

−         Để quản trị chương trình.

−         Để đảm bảo rằng các mẫu sản phẩm đang được sử dụng một cách thích hợp.

●        Tổng hợp và/hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân.

−         Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân để dữ liệu đó sẽ không còn được coi là Dữ liệu Cá nhân nữa.  Chúng tôi làm như vậy để tạo ra các dữ liệu khác cho việc sử dụng của chúng tôi, mà chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào.

●        Hoàn thành mục đích kinh doanh của chúng tôi.

−         Để kiểm tra, xác minh rằng các quy trình nội bộ của chúng tôi hoạt động như dự định và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc hợp đồng.

−         Ví dụ, đối với các mục đích giám sát bảo mật và gian lận, để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hoặc nỗ lực thực hiện hành vi trộm cắp danh tính.

−         Để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.

−         Để tăng cường, cải thiện hoặc sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của chúng tôi.

−         Để quản lý và báo cáo báo cáo biến cố bất lợi liên quan đến sản phẩm của chúng tôi.

−         Ví dụ: để xác định xu hướng sử dụng, nắm được những phần nào của Dịch vụ của chúng tôi được người dùng quan tâm nhất.

−         Để xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi, qua đó chúng tôi có thể điều chỉnh chiến dịch của mình theo nhu cầu và sở thích của người dùng. 

−         Để thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, trong một số trường hợp khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp.

Tương tác với Chuyên gia

Ngoài ra, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Chuyên gia.

Những thông tin đó bao gồm:

●        Ngôn ngữ ưa thích của bạn

●        Tiểu sử và đào tạo chuyên môn

●        Số tài khoản và ID của cửa hàng trực tuyến

●        Dữ liệu liên quan đến giấy phép, chuyên khoa, liên kết, ấn phẩm, thông tin đăng nhập và các thành tích khác của bạn

●        Dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng và mua sản phẩm của chúng tôi, tương tác của bạn với chúng tôi và dịch vụ cho những người mà bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân về Chuyên gia cho các mục đích sau (ngoài các mục đích được liệt kê trong mục Khách hàng và Công chúng), bao gồm:

●                 Thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ Chuyên gia của chúng tôi.

−         Thanh toán cho các dịch vụ hoặc bồi hoàn chi phí.

−         Để hỗ trợ lập kế hoạch cho các chuyến đi liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc hội nghị của chúng tôi.

−         Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và mẫu sản phẩm bạn đã yêu cầu.

−         Để xác định và mời các Chuyên gia tham dự với tư cách là các chuyên gia khoa học hoặc các nhà lãnh đạo chuyên môn.

−         Để thực thi các điều khoản và điều kiện hợp đồng điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với các Chuyên gia.

●                 Mời Chuyên gia tham gia

−         Để tương tác với bạn dựa trên chuyên môn và ý kiến chuyên môn của bạn bằng kỹ thuật số hoặc các phương tiện khác.

−         Để mời bạn tham gia trong các chương trình/hội thảo của các chuyên gia.

−         Để tiếp cận với bạn về chuyên môn của bạn, ví dụ, trong bối cảnh của các cuộc khảo sát liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi hoặc một chi nhánh.

−         Để cộng tác với bạn về các sự kiện, ấn phẩm hoặc cuộc họp tư vấn.

−         Để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi, một chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh quảng cáo cho mục đích phát triển và cải tiến.                  

●                 Cho phép các Chuyên gia tham gia vào các chương trình, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi đặc biệt.

−         Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Chuyên gia theo các cách khác như được tiết lộ như là một phần của các chương trình, hoạt động, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi đặc biệt này. 

●        Cho phép các Chuyên gia tạo cửa hàng trực tuyến.

−         Chúng tôi mang tới cho các Chuyên gia cơ hội tạo một cửa hàng trực tuyến, giúp họ cung cấp các dịch vụ bệnh nhân tối ưu và dễ dàng truy cập vào các sản phẩm của chúng tôi. 

●        Hoàn thành mục đích kinh doanh của chúng tôi.

−         Tuân thủ các nghĩa vụ chống tham nhũng và minh bạch.

−         Để theo dõi và trả lời các mối quan ngại và đáp ứng các nghĩa vụ theo dõi và báo cáo theo quy định của chúng tôi, bao gồm các vấn đề liên quan đến khiếu nại sản phẩm, an toàn sản phẩm/bệnh nhân và kiểm tra lý lịch.

−         Để hiểu rõ hơn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng đến các Chuyên gia và bệnh nhân của họ như thế nào.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, trong một số trường hợp khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn, cho các mục đích khoa học và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp.

Tương tác với Khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân về Khách hàng cho các mục đích sau (ngoài các mục đích được liệt kê trong mục Khách hàng và Công chúng), bao gồm:

●        Cung cấp Dịch vụ và thực hiện yêu cầu của bạn.

−         Để hoàn tất giao dịch của bạn với chúng tôi.

●        Hoàn thành mục đích kinh doanh của chúng tôi.

−         Tuân thủ các nghĩa vụ chống tham nhũng và minh bạch.

−         Để theo dõi và trả lời các mối quan ngại và đáp ứng các nghĩa vụ theo dõi và báo cáo theo quy định của chúng tôi, bao gồm các vấn đề liên quan đến khiếu nại sản phẩm, an toàn sản phẩm/bệnh nhân và kiểm tra lý lịch.

−         Để hiểu rõ hơn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng đến các Chuyên gia như thế nào và những dịch vụ mà họ quan tâm.

●        Hoàn thành mục đích kinh doanh của chúng tôi.

−         Tuân thủ các nghĩa vụ chống tham nhũng và minh bạch.

−         Để theo dõi và trả lời các mối quan ngại và đáp ứng các nghĩa vụ theo dõi và báo cáo theo quy định của chúng tôi, bao gồm các vấn đề liên quan đến khiếu nại sản phẩm, an toàn sản phẩm/bệnh nhân và kiểm tra lý lịch.

−         Để hiểu rõ hơn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng đến các Chuyên gia như thế nào và những dịch vụ mà họ quan tâm.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, trong một số trường hợp khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân 

Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân: 

●        Cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

−      Bạn có thể tham khảo danh sách và địa điểm của các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi ở đây

−         Công ty con hoặc chi nhánh của Colgate-Palmolive đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chuyển giao và sử dụng.

●        Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

−         Các bên thứ ba này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm toán và các dịch vụ khác.

●        Cho các bên thứ ba, để cho phép họ gửi cho bạn thông tin tiếp thị, phù hợp với lựa chọn của bạn.

●        Cho các nhà tài trợ bên thứ ba về rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự, phù hợp với các lựa chọn của bạn.

●        Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Chuyên gia của chúng tôi, cho các công ty khác mà chúng tôi cộng tác về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

−         Các công ty này có thể bao gồm các đối tác đồng quảng cáo của chúng tôi cho các sản phẩm mà chúng tôi cùng nhau phát triển và/hoặc tiếp thị.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cũng có thể chọn tiết lộ Dữ liệu Cá nhân.

−         Bạn có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân trên bảng tin, trò chuyện, trang hồ sơ, blog và các dịch vụ khác mà bạn có thể đăng tải dữ liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, các Trang truyền thông Xã hội của chúng tôi).  Xin lưu ý rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn đăng tải hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ được công khai và có thể cung cấp cho những người dùng khác và công chúng nói chung.

−         Bạn cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân thông qua hoạt động chia sẻ xã hội của mình.  Khi bạn kết nối tài khoản Dịch vụ với tài khoản truyền thông xã hội, bạn có thể chia sẻ dữ liệu với bạn bè được liên kết với tài khoản truyền thông xã hội của bạn, với những người dùng khác và với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của bạn.  Bằng cách đó, bạn cho phép chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu này và bạn hiểu rằng việc sử dụng dữ liệu được chia sẻ sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của nhà cung cấp truyền thông xã hội.

Sử dụng và Tiết lộ Khác

Chúng tôi cũng sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết hoặc phù hợp:

●        Để tuân thủ luật và quy định hiện hành.

●        Để hợp tác với chính quyền công và chính phủ.

●        Để phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.

●        Liên quan đến việc bán, tái tổ chức, liên doanh hoặc giao dịch kinh doanh khác, trong đó chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

●        Vì các lý do pháp lý khác, chẳng hạn như thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác.

Việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn có thể xảy ra bên ngoài quốc gia cư trú của bạn.

DỮ LIỆU KHÁC

 Dữ liệu Khác” là bất kỳ dữ liệu nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc không liên quan trực tiếp đến thông tin có thể nhận dạng cá nhân:

●        Dữ liệu trình duyệt và thiết bị

●        Dữ liệu sử dụng ứng dụng

●        Dữ liệu được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác

●        Dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu khác do bạn cung cấp không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn

●        Dữ liệu đã được tổng hợp theo cách sao cho dữ liệu đó không còn tiết lộ danh tính cụ thể của bạn nữa

Một số Dữ liệu Khác sẽ được coi là Dữ liệu Cá nhân ở một số quốc gia. Nếu chúng tôi được yêu cầu xử lý Dữ liệu Khác dưới dạng Dữ liệu Cá nhân theo luật hiện hành, thì chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, như được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập Dữ liệu Khác

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Khác theo nhiều cách khác nhau, bao gồm: 

●        Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của bạn

●        Một số dữ liệu được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ Kiểm soát Truy cập Truyền thông (Media Access Control, MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và model thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, tên và phiên bản của Dịch vụ (chẳng hạn như Ứng dụng) mà bạn đang sử dụng. 

●        Thông qua việc sử dụng Ứng dụng của bạn

●        Khi bạn tải xuống và sử dụng một Ứng dụng, chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như ngày và giờ ứng dụng trên thiết bị của bạn truy cập vào máy chủ của chúng tôi và dữ liệu và tệp nào đã được tải xuống Ứng dụng dựa trên mã số thiết bị của bạn.

●        Sử dụng các cookie

●        Cookie là các mẩu dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên máy tính mà bạn đang sử dụng.  Cookie cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu như loại trình duyệt, thời gian sử dụng Dịch vụ, các trang đã truy cập, các trang web chuyển tới và dữ liệu lưu lượng truy cập khác.  Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Hiện tại, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu không theo dõi của trình duyệt.  Nếu bạn không muốn dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tự động từ chối cookie hoặc được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận một cookie cụ thể (hoặc các cookie) từ một trang web cụ thể.  Bạn cũng có thể tham khảo http://www.allaboutcookies.org.  Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể gặp phải một số bất tiện trong việc sử dụng Dịch vụ.  Bạn cũng có thể không nhận được quảng cáo hoặc các ưu đãi khác từ chúng tôi có liên quan đến sở thích và nhu cầu của bạn.

●        Sử dụng thẻ pixel, và các công nghệ tương tự khác

●        Thẻ pixel (còn được gọi là tập tin chỉ báo và đồ họa GIF) có thể được sử dụng để theo dõi hành động của người dùng Dịch vụ (bao gồm cả người nhận email), đo lường hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và biên soạn số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch vụ và tỷ lệ trả lời. 

●        Phân tích

●        Chúng tôi dùng Google Analytics mà sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và phân tích dữ liệu về việc sử dụng Dịch vụ và báo cáo các hoạt động và xu hướng.  Dịch vụ này cũng có thể thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác.  Bạn có thể tìm hiểu về các thực hành của Google bằng cách truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/, và chọn không tham gia bằng cách tải xuống tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics, có sẵn tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

●        Sử dụng công nghệ Adobe Flash (bao gồm Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) và các công nghệ tương tự khác

●        Chúng tôi có thể sử dụng Flash LSO và các công nghệ khác, trong số những thứ khác, để thu thập và lưu trữ dữ liệu về việc bạn sử dụng Dịch vụ.  Nếu bạn không muốn Flash LSO được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể điều chỉnh cài đặt của trình phát Flash để chặn bộ nhớ Flash LSO bằng các công cụ có trong Bảng Điều khiển Cài đặt Bộ nhớ Trang web.  Bạn cũng có thể truy cập Bảng Điều khiển Cài đặt Lưu trữ Chung và làm theo hướng dẫn.  Xin lưu ý rằng việc cài đặt Flash Player để hạn chế hoặc giới hạn chấp nhận Flash LSO có thể làm giảm hoặc cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash. 

●       Địa chỉ IP

●       Địa chỉ IP của bạn được Nhà cung cấp Dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính của bạn.  Địa chỉ IP có thể được xác định và đăng nhập tự động trong các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào người dùng truy cập Dịch vụ, cùng với thời gian của lượt truy cập và (các) trang đã truy cập.  Thu thập địa chỉ IP là thực hành tiêu chuẩn và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web, ứng dụng và các dịch vụ khác.  Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức sử dụng, chẩn đoán sự cố máy chủ và quản lý Dịch vụ.  Chúng tôi cũng có thể lấy được vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

●        Vị trí Vật lý

●        Chúng tôi có thể thu thập vị trí vật lý của thiết bị của bạn bằng cách, ví dụ: sử dụng tín hiệu vệ tinh, tháp điện thoại di động hoặc Wi-Fi.  Chúng tôi có thể sử dụng vị trí vật lý của thiết bị để cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung dựa trên vị trí được cá nhân hóa.  Trong một số trường hợp, bạn có thể được quyền chấp thuận hoặc từ chối việc sử dụng vị trí thiết bị của mình, nhưng, nếu có, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa phù hợp.

Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Khác

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khác cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi chúng tôi được yêu cầu làm theo cách khác theo luật hiện hành.  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp Dữ liệu Khác với Dữ liệu Cá nhân.  Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu được kết hợp dưới dạng Dữ liệu Cá nhân miễn là đó là dữ liệu được kết hợp.

BẢO MẬT

Chúng tôi tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trong tổ chức của chúng tôi.  Thật không may, không có hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào được đảm bảo an toàn 100%.  Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi Bộ phận Phụ trách Khách hàng.

LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP

Các lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. 

Bạn có thể chọn không: 

●        Nhận thông tin điện tử từ chúng tôi:  Nếu bạn không còn muốn nhận email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn SMS liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi tin nhắn như vậy hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận Phụ trách Khách hàng

●        Nhận thông tin tiếp thị liên quan đến Dịch vụ Chuyên gia của chúng tôi:  Nếu bạn sử dụng Dịch vụ Chuyên gia của chúng tôi và không còn muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi nữa, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách liên hệ Bộ phận Phụ trách Khách hàng.  Trong yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp tên và địa chỉ của bạn mà bạn không còn muốn được liên lạc qua đó nữa.

●        Việc chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty con hoặc chi nhánh của mình cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ:  Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở chuyển tiếp với các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, bạn có thể chọn không tham gia chia sẻ này bằng cách liên hệ Bộ phận Phụ trách Khách hàng.

●        Việc chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba không phải chi nhánh của chúng tôi cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ:  Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở chuyển tiếp với các bên thứ ba không phải chi nhánh của chúng tôi cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, bạn có thể chọn không tham gia chia sẻ này bằng cách liên hệ Bộ phận Phụ trách Khách hàng..

Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.  Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối nhận thông tin liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo quản trị quan trọng, điều mà bạn không thể chọn không tham gia.

Cách bạn truy cập, thay đổi hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình 

Nếu bạn muốn xem xét, sửa chữa, cập nhật, ngăn chặn, hạn chế hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi, phản đối xử lý dữ liệu của bạn hoặc nếu bạn muốn yêu cầu nhận bản sao điện tử Dữ liệu Cá nhân của mình cho mục đích truyền tải dữ liệu đó cho một công ty khác (trong phạm vi quyền chuyển đổi dữ liệu được cung cấp cho bạn theo luật hiện hành), bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách liên hệ với Bộ phận Phụ trách Khách hàng. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn phù hợp với luật hiện hành.

Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dữ liệu Cá nhân được liên kết với địa chỉ email cụ thể mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu của bạn và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi triển khai yêu cầu của bạn.  Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại dữ liệu nhất định cho mục đích lưu giữ hồ sơ và/hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa (ví dụ: khi bạn mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi, bạn không thể thay đổi hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho đến sau khi hoàn tất việc mua hoặc khuyến mãi đó), hoặc để có thể tôn trọng các yêu cầu chọn không tham gia. 

THỜI HẠN LƯU TRỮ

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết  hoặc được phép theo (các) mục đích mà dữ liệu được thu thập và phù hợp với luật hiện hành và Chính sách Công ty.

Tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu trữ của chúng tôi bao gồm: 

●        Khoảng thời gian chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn (ví dụ: cho đến khi bạn vẫn còn tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ);

●        Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn;

●        Cho dù có nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ (ví dụ, một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi có thể xóa hồ sơ); và 

●        Bất kể việc lưu trữ có được khuyến khích theo vị trí pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến các quy định về giới hạn, tranh chấp, điều tra của chính phủ hoặc các cân nhắc về quy định hiện hành). 

CÁC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Chính sách Bảo mật này không xử lý và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, dữ liệu hoặc các thực hành khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào liên kết đến Dịch vụ.  Việc bao gồm liên kết trên Dịch vụ không bao hàm sự xác nhận của trang web hoặc dịch vụ được liên kết bởi chúng tôi hoặc bởi các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các tổ chức khác hoặc nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, kể cả đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các Ứng dụng hoặc các Trang Truyền thông Xã hội của chúng tôi.

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phối các quảng cáo liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác.

Các quảng cáo như vậy được phân phối dựa trên việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác trên bất kỳ thiết bị nào của bạn, cũng như trên dữ liệu nhận được từ bên thứ ba. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba thực hiện điều này bằng cách đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn (bao gồm cả việc sử dụng thẻ pixel).  Họ cũng sử dụng những công nghệ này, cùng với dữ liệu họ thu thập về việc sử dụng trực tuyến của bạn, để nhận ra bạn trên các thiết bị bạn sử dụng, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính xách tay.  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực hành này và tìm hiểu cách chọn không tham gia trong trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động trên thiết bị cụ thể mà bạn đang truy cập Chính sách Bảo mật này, vui lòng truy cập http://optout.aboutads.info/#/http://optout.networkadvertising.org/#/

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trừ khi có quy định khác, Dịch vụ không được hướng đến trẻ vị thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành.  Ví dụ: ở Hoa Kỳ, trẻ vị thành niên là những cá nhân dưới 13 tuổi và tại EEA, chúng tôi tôn trọng luật của Tiểu bang Thành viên và chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ vị thành niên.  Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên, bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền thích hợp để làm như vậy và bạn có thể chứng minh quyền đó cho chúng tôi theo yêu cầu.

PHÁP LÝ VÀ CHUYỂN GIAO XUYÊN BIÊN GIỚI

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở hoặc những nơi chúng tôi mời các nhà cung cấp dịch vụ tham gia và, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn hiểu rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia bạn cư trú, cho doanh nghiệp có thể có quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quy tắc của quốc gia của bạn.  Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Một số quốc gia không thuộc EEA được Ủy ban châu Âu công nhận là cung cấp mức bảo vệ dữ liệu đầy đủ theo các tiêu chuẩn EEA (danh sách đầy đủ của các quốc gia này có sẵn tại đây.  Để chuyển giao dữ liệu từ EEA sang các quốc gia không được Ủy ban Châu Âu coi là phù hợp, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn.  Bạn có thể nhận được một bản sao của các biện pháp này bằng cách nhấp vào đây.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHẠY CẢM

Trừ khi chúng tôi yêu cầu cụ thể, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi, và không được tiết lộ, bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ: số an sinh xã hội, dữ liệu liên quan đến chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sinh trắc học hoặc đặc điểm di truyền, tiểu sử phạm tội hoặc thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bằng cách khác cho chúng tôi.

DỊCH VỤ THANH TOÁN BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán được thực hiện thông qua Dịch vụ.  Nếu bạn muốn thanh toán qua Dịch vụ, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được thu thập bởi bên thứ ba đó chứ không phải bởi chúng tôi và sẽ tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba, thay vì Chính sách Bảo mật này.  Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba này.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chú thích “CẬP NHẬT LẦN CUỐI” ở trên cùng của Chính sách Bảo mật này cho biết Chính sách Bảo mật này được sửa đổi lần cuối khi nào.  Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Dịch vụ.  Việc bạn sử dụng Dịch vụ theo những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.  

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nhấn vào đây để xác định cán bộ kiểm soát chịu trách nhiệm thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ] Bộ phận Phụ trách Khách hàng hoặc:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ EEA

Bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia hoặc khu vực của bạn hoặc nơi xảy ra vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.  Danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu hiện có trên http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.